E-Demokracja

E-demokracja zmierza do osiągnięcia poprzez udział w życiu publicznym następujących celów: 

1) cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa demokratycznego, stosującego powszechnie rozwiązania e-demokracji dla podniesienia sprawności działania i efektywności,
2) umocnienia niepodległego bytu Rzeczpospolitej Polskiej i jej pozycji międzynarodowej, 
3) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na organizacje polityczne i działalność państwa w celu wprowadzenia i umocnienia e-demokracji, a w przypadku gdy okaże się to nieskuteczne, wysuwanie kandydatów na stanowiska w organach państwowych i samorządowych.
4) Wprowadzenia powszechności stosowania e-demokracji i innych form demokracji bezpośredniej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w stopniu zapewniającym istotny spadek znaczenia partii politycznych dla sprawnego funkcjonowania mechanizmów demokratycznych w Naszym Kraju.